UBYTOVACÍ ŘÁD

 

1. Ubytování hostů v HOTELU RYZLINK, na adrese Zlámalova ul. Mikulov, který provozuje Vinařství Fučík s.r.o., IČ 01568060, se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „hotel“) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému (dále jen „host“) přechodné ubytování na ujednanou dobu a host se zavazuje zaplatit hotelu za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené smlouvou o ubytování, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo tímto ubytovacím řádem.

2. Hotel zaručuje všem hostům poskytování kvalitních ubytovacích služeb. Abychom toto mohli skutečně zaručit, prosíme o dodržování tohoto řádu.

3. Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit platný doklad totožnosti obsahující fotografii. Na základě předložení dokladu totožnosti a vyplnění registračního formuláře je host zapsán a ubytován. Po ubytování je hostu předán klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození tohoto klíče, při opuštění hotelu je host povinen vrátit klíč na recepci. Při ztrátě nebo poškození klíče je hotel oprávněn vyžadovat náhradu škody ve výši 500,- Kč. Hotel si vyhrazuje právo hosta neubytovat, ač má host objednaný pokoj, pokud chování hosta není v souladu s dobrými mravy, host je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host, jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.

4.    Ve všech hotelových prostorách, mimo prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má hotel právo účtovat hostovi náhradu škody (vzniklé ohrožením požární bezpečnosti, nutností hloubkového čištění prostor, atd.).

​5.    Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při uzavření smlouvy o ubytování. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu umožnit jiným osobám pobyt na pokoji.

​6.    Požádá-li o to host, hotel od něho může převzít do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Hotel není odpovědný za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji nebo v hotelu.

​7. Užívání zařízení hotelu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.

​8. Recepce hotelu je otevřena od 8.00 hod. do 20.00 hod. Pokud host hodlá ukončit ubytování před 8.00 hod, oznámí tuto skutečnost hotelu a uhradí veškeré své pohledávky hotelu nejpozději den před svým odjezdem. Pokud host hodlá zahájit ubytování po 20.00 hod, oznámí tuto skutečnost hotelu nejpozději den před svým příjezdem a dohodne se s hotelem na předání klíčů od pokoje.

​9. Host je oprávněn požádat hotel o prodloužení pobytu o další dny. V případě, že pokoj hosta je již rezervován pro jiného hosta a je volný jiný pokoj, hotel jej hostovi nabídne. Není-li volný žádný pokoj, není hotel schopen hostovi prodloužit jeho pobyt.

​10. V den příjezdu je hotelový pokoj hostovi k dispozici od 15.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 11.00 hod. Pokud host neuvolní pokoj do 11.00 hod., je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 hod a jeho pokoj je rezervován pro jiného hosta, bude host vyzván k opuštění pokoje a pokud tak neprodleně neučiní, vyhrazuje si hotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a vystěhovat jeho věci z pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný okamžikem, kdy host vyklidí z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč od pokoje na recepci a uhradí veškeré své pohledávky vůči hotelu. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, vinotéka, zapomenuté věci) i po uvolnění pokoje.

​11. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je sjednaný čas pro zahájení ubytování (čas od 15 hodin), a hotel s dřívějším zahájením ubytování s ohledem na obsazenost hotelu vysloví souhlas, je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu. Pokud host požaduje ukončit ubytování v pozdějším čase než je sjednaný čas pro ukončení ubytování (tj. do 11 hodin),  a jeho pokoj není již rezervován pro jiného hosta, je host povinen uhradit hotelu 200,- Kč za každou hodinu prodlouženého pobytu.

​12. Host je oprávněn zaparkovat jedno vozidlo á pokoj zdarma na k tomu určených místech v areálu hotelu. Hotel však neprovozuje hlídané parkoviště  a hotel proto nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle či uvnitř vozidla včetně movitých věcí ponechaných ve vozidle. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích hotelu třetím osobám.

​13. V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, ale výhradně z nápojového lístku nebo vinné karty hotelu.

​14. Hotel poskytuje snídaně v době od 8.00 do 10.00 hod. Nedostaví-li se host v dané době na snídání, jeho nárok na snídani zaniká.

​15. Host není oprávněn přemisťovat zařízení a nábytek v pokoji a provádět změny v pokoji.

​16. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k jeho osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu hotelem zapůjčeny.

​17. Ukáže-li se během ubytování potřeba provést nezbytnou opravu pokoje nebo jeho příslušenství, kterou nelze odložit na dobu po skončení ubytování, musí ji host strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání pokoje. Jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné pokoj vůbec užívat, má host právo, aby mu hotel poskytl k užívání jiný pokoj, je-li to možné nebo může ubytování vypovědět bez výpovědní doby.

18. Náš hotel je přátelský ke psům. Vždy však mohou být ubytováni se souhlasem hotelu jen za následujících podmínek

a) ubytovat psa lze pouze v pokojích Classic nebo Exclusive
b) ubytovat lze pouze malá plemena psů;
c) pes nesmí být venčen v areálu hotelu;

d) v areálu hotelu musí být pes vždy na vodítku;
e) pes nesmí odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku hostům;
f) pes nesmí být ponechán sám na pokoji bez dozoru.

Za psa zodpovídá v plném rozsahu jeho majitel. V případě hlučnosti psa či poškozování hotelu si hotel vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit. Jiná zvířata nelze v hotelu ubytovat.

​19. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí Wi-Fi k hotelové síti na pokojích i ve společných prostorách hotelu. Host však nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotel nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Hotel doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.

​20. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v hotelu a jeho okolí noční klid. Host je povinen tento noční klid dodržovat.

​21. Při ukončení pobytu je host povinen dostavit se na recepci hotelu a uhradit veškeré své pohledávky vůči hotelu. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou zaslány hostovi na základě jeho písemné žádosti na dobírku na jeho náklady.

​22. Host není oprávněn bez výslovného souhlasu hotelu:

- odnášet jakékoli vybavení a zařízení z pokojů ven, 

- v areálu hotelu nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

Jsme velmi potěšeni, že jste si vybrali právě náš hotel a věříme, že budete mít příjemný pobyt!

 

HOTEL RYZLINK
Vinařství Fučík, s.r.o.
IČ 01568060
Sídlo společnosti Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
Adresa  hotelu Zlámalova ul., Mikulov 692 01

Naše vína
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení