Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HOTELU RYZLINK

 

Preambule

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Vinařství Fučík s.r.o., IČ 01568060, se sídlem Purkyňova 74/2, Praha 1, jako ubytovatelem (dále jen „poskytovatel“), a fyzickou nebo právnickou osobou, jako ubytovaným (dále jen „objednatel“), jehož předmětem je ubytování v Hotelu Ryzlink, na adrese Zlámalova ul., Mikulov (dále jen „hotel“). Vinařství Fučík, s.r.o. je provozovatelem hotelu. VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva“) okamžikem jejího uzavření (akceptací objednávky).

 

Článek I.

Předsmluvní ujednání

1.    Předsmluvní ujednání zahrnují objednání ubytování, sjednání jeho podmínek a akceptaci konečné objednávky ze strany poskytovatele.

2.     Objednávky ubytování mohou být objednatelem činěny v elektronické formě prostřednictvím on-line webového rozhraní na adrese www.hotelryzlink.cz, prostřednictvím emailové komunikace nebo osobně na recepci hotelu.

3.    Poskytovatel vyjadřuje akceptací objednávky v rámci on-line webového rozhraní, emailem nebo osobně na recepci hotelu souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

 

Článek II.

Smlouva o ubytování

Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené (dále vše souhrnně jen „ubytování“ nebo „služby“) a objednateli právo tyto služby odebrat a povinnost uhradit poskytovateli za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

 

Článek III.

Nástup ubytování

1.    Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii. Po splnění této povinnosti včetně vyplnění registrační karty jej poskytovatel ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je ubytovací řád (dále jen „ubytovací řád“). Objednatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení ubytovacího řádu. Ubytovací řád je též dostupný v listinné podobě na každém hotelovém pokoji. Objednatel potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem.

 

Článek IV.

Platební podmínky

1.    V případě objednávky ubytování prostřednictvím on-line webového rozhraní na adrese www.hotelryzlink.cz, je poskytovatel oprávněn požadovat garanci ve formě předautorizace platební karty objednatele. Předautorizace platební karty slouží k zajištění rezervace ubytování a z platební karty není stržena v okamžiku předautorizace žádná částka. Předautorizace platební karty také slouží jako záruka pro poskytovatele v případě nedojezdu objednatele do hotelu, pozdního storna ubytování nebo neuhrazení všech závazků objednatele. V těchto případech je poskytovatel oprávněn provést autorizaci platby odpovídající částce závazků objednatele, a to bez přítomnosti objednatele, k čemuž objednatel předautorizací platební karty dává svůj souhlas.

2.  V případě objednávky ubytování prostřednictvím emailové komunikace, je poskytovatel oprávněn požadovat zálohu na objednané služby. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednané ubytování písemným oznámením o zrušení ubytování na email objednatele.

3.   Objednatel je povinen za ubytování uhradit při ukončení ubytování sjednanou cenu.

4.   Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit objednateli účtenku.

5.  V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu ze strany objednatele je objednatel povinen uhradit poskytovateli sjednanou cenu v plné výši.

6.    Všechny částky k úhradě jsou v české koruně (CZK). Směnný kurz k cizím měnám se řídí kurzovním lístkem ČNB platným pro daný den - valuta nákup. V případě platby platební kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

 

Článek V.

Storno ubytování

1.    Stornem se rozumí zrušení nebo úpravy akceptované objednávky ubytování.

2.    Storno je objednatel i poskytovatel povinen uplatnit v písemné formě nebo elektronicky emailem.

3.    Stornuje-li objednatel objednávku ubytování, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek; výše storno poplatku je vypočítávána z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

u individuálních rezervací:

-storno objednávky objednatelem do 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování je zdarma;

-storno objednávky objednatelem méně než 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování nebo v případě nedojezdu - storno poplatek činí 100% celkové sjednané ceny ubytování (tj. všech nocí),

 u skupinových rezervací (3 a více pokojů):

-storno objednávky objednatelem do 60 dnů před očekávaným zahájením ubytování skupiny je zdarma;

-storno objednávky objednatelem ve lhůtě od 60 do 30 dnů před sjednaným zahájením ubytování skupiny -  storno poplatek činí 50 % celkové ceny objednaného ubytování (tj. všech nocí);

-storno objednávky objednatelem ve lhůtě méně 30 dnů před sjednaným zahájením ubytování skupiny nebo v případě nedojezdu skupiny - storno poplatek činí 100% celkové ceny objednaného ubytování (tj. všech nocí).

Byla -li zaplacena záloha, tak v případě storna objednávky je poskytovatel tuto zálohu vrátit objednateli nejpozději v den, kdy mělo být zahájeno ubytování.

4.    Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem. Poskytovatel je oprávněn započítat na úhradu storno poplatku zálohu poskytnutou objednatelem nebo provést autorizaci platby odpovídající částce storno poplatku z karty objednatele. V případě, že není možné storno poplatky či jejich část takto zaplatit, má poskytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši dlužných storno poplatků a objednatel je povinen předmětnou fakturu ve lhůtě uvedené na faktuře zaplatit.

5.    Poskytovatel je oprávněn stornovat objednávku pouze ze závažných důvodů. Stornuje-li poskytovatel objednávku do 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou zálohu, jinak nemá objednatel právo na náhradu jakékoliv vzniklé škody. Stornuje-li poskytovatel objednávku méně než 7 dnů před sjednaným zahájením ubytování, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou zálohu a uhradí objednateli vzniklou škodu, avšak maximálně do částky 5.000,- Kč. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě. 

 

Článek VI.

Další ujednání

1.    Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že

- objednatel poruší smlouvu, tyto VOP nebo ubytovací řád podstatným způsobem, nebo

- objednatel opakovaně poruší kteroukoliv povinnost sjednanou ve smlouvě, VOP nebo ubytovacím řádu, nebo

-objednatel v porušování takové povinnosti přes výzvu poskytovatele pokračuje, nebo

-objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 5 dnů po termínu splatnosti.

2. Poskytoval je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody za znečištění, poškození či zničení pokoje či vybavení pokoje. Hodnota jednotlivého vybavení pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci.

3. Údaje v prezentačních materiálech poskytovatele mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.

4. Stanoví-li smlouva o ubytování něco jiného než VOP  a/nebo ubytovací řád, použije se při výkladu přednostně smlouva o ubytování.

5. Poskytovatel v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje objednatele, jako spotřebitele, o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s poskytovatelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Dalšími subjekty v případě vzájemný sporů podle povahy sporu mohou být zejména též příslušné živnostenské úřady vykonávající živnostenskou kontrolu a Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6. Pokud vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. V případě, že ze smlouvy o ubytování, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem, které nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou.

 

Článek VII.

Souhlas se zasíláním obchodních nabídek, ochrana osobních údajů, cookies

1. Poskytovatel je oprávněn zasílat obchodní sdělení a informace související se službami, zbožím nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele pouze v případě, že objednatel vyslovil s tímto zasíláním výslovný souhlas při on-line registraci uživatelského účtu nebo s tímto výslovně souhlasil před odeslání objednávky poskytovateli zaškrtnutím tick boxu nebo s tím výslovně souhlasil při uzavření smlouvy osobně na recepci hotelu.

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel je má právo odmítnout. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění ze smlouvy o ubytování a pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele (zejm. zák. č. 565/1990 Sb. v platném znění a zák. č. 326/1999 Sb. v platném znění) je naopak povinné.

3. V případě dobrovolného poskytnutí osobních údajů má objednatel právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Objednatel má též obecné právo na zlikvidování osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů. Objednatel, který zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů a zejména pak právo požadovat opravu, doplnění, likvidaci nebo zablokování osobních údajů. Objednatel má též právo přístupu ke svým osobním údajům. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem takové informace je vždy sdělení o

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Pokud si objednatel nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi poskytovatele, je povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit.

4. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty a telefon. Pro účely plnění ze smlouvy o ubytování a dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje objednatele: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo a číslo občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti.

5. Objednatel si je vědom, že poskytovatel je oprávněn z titulu plnění ze smlouvy o ubytování a dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele zpracovávat osobní údaje objednatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a splnění zákonné povinnosti. Souhlasí-li objednatel se zasíláním obchodních sdělení, objednatel vyslovuje souhlas též se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozí věty tohoto odstavce není podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování.

6.   Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

7. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy o ubytování, dále pro dodržení zákonné právní povinnosti poskytovatele a v případě účelu uvedeného v čl. VII.1. VOP po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v případě on-line objednávky. V případě, že je objednávku možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o ubytování plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 4. 2017

 

 

 

HOTEL RYZLINK

Vinařství Fučík, s.r.o.  

IČ 01568060

sídlo společnosti Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

Naše vína
Informace o cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení