Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
Google Analytics
(_ga,_gid,_gac_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
90 dní
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužívá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

 

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ÚVOD

 

Tento dokument upravuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen “GDPR”) podrobné informace o zpracovávání osobních údajů zákazníků a hostů (dále jen „subjekt údajů“), Hotelu Ryzlink, provozovaným společností Vinařství Fučík, s.r.o., IČO: 01568060, Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 (dále také jen “Vinařství”) jako správcem těchto osobních údajů.

 

Tento dokument poskytuje přehledné, úplné a pravdivé informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, které subjekt údajů s Vinařstvím sdílí. Vinařství deklaruje technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů subjektů údajů. Vinařství rovněž přijalo všechna potřebná opatření za účelem minimalizace rizika neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům subjektů údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či neoprávněného zpracování.

 

V případě doplňujících dotazů ke zpracovávání osobních údajů subjektů údajů je možné obrátit se na osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy fucik@vinarstvi-fucik.cz, případně prostřednictvím zaslaného dopisu na adresu Purkyňova 2, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti Vinařství Fučík, s.r.o.).

BOD I.

 Správce osobních údajů

Vinařství jako správce osobních údajů subjektů údajů určuje účel a způsob zpracování těchto osobních údajů.

 

BOD II.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

uzavření a plnění smlouvy o ubytování;

ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), které jsou podrobněji popsány níže;

plnění zákonné povinnosti ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem;

 

BOD III.

Oprávněné zájmy Vinařství

I. Osobní údaje subjektů údajů zpracovává Vinařství rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Za oprávněný zájem Vinařství je nutno považovat ochranu majetku Vinařství, tedy objekt Hotelu Ryzlink je monitorován kamerovým systémem, který zaznamenává pohyb osob vně objektu. Provozování přímého marketingu, který Vinařství provádí prostřednictvím zasílání obchodních sdělení, newsletterů, je rovněž oprávněným zájmem Vinařství. Vinařství má oprávněný zájem informovat subjekt údajů o nabídce vlastních služeb a výrobků, pokud existuje či dříve existoval smluvní vztah mezi správcem a subjektem údajů, neboť v takovém případě může subjekt údajů důvodně očekávat, že ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dojde.

 

II. Subjekt údajů je v zájmu ochrany svých osobních údajů oprávněn namítat, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány jen v nutném rozsahu pro naplnění oprávněného zájmu Vinařství.

 

BOD IV.

 Získávání osobních údajů

I. Osobní údaje subjektů údajů získává Vinařství přímo od svých zákazníků.

II. Vinařství nezískává osobní údaje subjektů údajů od třetích stran. Pokud subjekt údajů, který provádí rezervaci ubytování a uvádí osobní údaje třetí osoby, odpovídá subjekt údajů za to, že třetí osoby udělily ke zveřejnění jejich osobních údajů svůj souhlas.

 

BOD V.

 Kategorie zpracovávaných osobních údajů

K zajištění řádného průběhu právního vztahu mezi Vinařstvím a subjektem údajů, zpracovává Vinařství následující kategorie osobních údajů:

základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu,

kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu;

účetní údaje – číslo účtu, variabilní symbol

číslo občanského průkazu/ pasu

další osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně uvede do poznámky k rezervaci (vč. citlivých údajů, vč. alergie na jídlo, nebo jiná zdravotní omezení). Ke zpracování těchto osobních údajů dochází výhradně pro účely vyřízení rezervace.

 

BOD VI.

Právní titul pro zpracování osobních údajů

I. Zákonnost zpracování osobních údajů se určuje na základě čl. 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů Vinařství nebo pokud zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.

II. Zákonnost zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, dále ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

BOD VII.

Předávání osobních údajů třetím osobám

I. Vinařství je povinno a oprávněno osobní údaje subjektů údajů předávat třetím stranám (příjemcům, např. zpracovatelům) na základě plnění svých zákonných povinností, z titulu plnění smluv, na základě svých oprávněných zájmů.

II. Vinařství je povinno poskytovat osobní údaje subjektů údajů orgánům státní správy, správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení a Policii České republiky.

III. Vinařství předává osobní údaje subjektů údajů dalším zpracovatelům:

společnosti bfinance.cz accounting, s.r.o., IČO 28918991,  Praha-Štěrboholy - Štěrboholy, K učilišti 40/20, okres Hlavní město Praha, PSČ 10200, která poskytuje účetní služby, a to za účelem plnění svých zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

BOD VIII.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Osobní údaje subjektů údajů Vinařství nepředává do třetích zemí nebo mezinárodní organizace.

 

BOD IX.

 Časové omezení ukládání osobních údajů

Osobní údaje bude Vinařství zpracovávat a ukládat nejméně po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Vinařství, nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu (přímý marketing) budou zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu zboží, nebo do odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.

 

BOD X.

 Práva subjektů údajů, která souvisí se zpracováním jejich osobních údajů a uplatnění těchto práv

I. Vinařství informuje subjekty údajů, že správcem jejich osobních údajů je Vinařství Fučík, s.r.o., IČO: 01568060, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207807.

II. Vinařství prohlašuje, že veškeré informace, které je povinno subjektům údajů poskytnout dle článku 13 odst. 1 písm. c) – f) a čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR jsou uvedeny v tomto dokumentu.

II. Subjekt údajů je oprávněn svá práva uplatnit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu fucik@vinarstvi-fucik.cz. Subjekty údajů mohou svá práva uplatňovat taktéž zasláním dopisu na adresu Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti Vinařství Fučík, s.r.o.). Z důvodu ochrany osobních údajů subjektů údajů nebude osoba pověřená pro ochranu osobních údajů poskytovat informace žadatelům v případě, že bude mít pochybnosti o jejich totožnosti. Pro možnost odstranit tyto pochybnosti je možné pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů kontaktovat osobně po předchozí dohodě. 

III. Veškeré informace, sdělení, vyjádření a opravy osobních údajů v případě jejich změny provádí Vinařství zdarma. V případě opakované žádosti je Vinařství oprávněno požadovat úhradu administrativního poplatku, který bude reflektovat administrativní náklady vyřízení žádosti. Vinařství je připraveno subjektům na jejich žádost poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti je oprávněno účtovat si přiměřený poplatek, který bude zahrnovat administrativní náklady spojené s pořízením kopie. V případě, že dojde ke zneužití práva dle tohoto odstavce, je Vinařství oprávněno přístup k údajům odepřít.

IV. Vinařství poskytne informace dle odstavce III. tohoto bodu v písemné či elektronické formě a to tehdy, není-li pochyb o totožnosti žadatele. Pochybnosti o totožnosti žadatele nebude mít Vinařství zejména tehdy, bude-li žádost zaslána prostřednictvím e-mailové adresy, bude-li podpis žadatele opatřen elektronickým podpisem. V případě pochybností si Vinařství (v zájmu ochrany osobních údajů) vyhrazuje právo požadované informace sdělit žadateli osobně po ověření jeho totožnosti, a to po předchozí dohodě. Vinařství si vyhrazuje právo neposkytovat informace ústně, ani po telefonu.

V. Vinařství je povinno tyto informace subjektu údajů poskytnout, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení jeho žádosti.  V odůvodněných případech může Vinařství tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, maximálně však o další dva měsíce.

VI. Dojde-li ke změně osobních údajů (například změna rodinného stavu, příjmení, číslo bankovního účtu, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla), je subjekt údajů oprávněn žádat, aby byla tato změna osobního údaje zohledněna. V souvislosti s tímto oprávněním je subjektů údajů povinen tuto změnu osobních údajů Vinařství nahlásit. Subjektů údajů může tuto změnu ohlásit zaslaným dopisem na adresu Vinařství, zaslaným emailem, případně osobně adrese Vinařství či v sídle hotelu Ryzlink. Subjekt údajů je povinen změnu osobních údajů doložit, je-li k tomu vyzván. Vinařství osobní údaj opraví bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o změně osobních údajů. Přiměřeně bude postupováno v případě upřesnění nepřesně uvedeného údaje.

VII. Vinařství tímto informuje subjekty údajů o jejich právu obrátit se se svými stížnostmi či podněty na dozorový úřad, pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR. Subjekty údajů mají právo podat stížnost u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení chráněných práv ve vztahu k osobním údajům. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VIII. V určitých stanovených případech je subjekt údajů oprávněn žádat, aby Vinařství jeho osobní údaje smazalo. Taková situace může nastat například tehdy, kdy zpracovávané údaje nejsou pro zde specifikované účely nadále nutné nebo v případě, že byl odvolán udělený souhlas ke zpracování osobních údajů (a neexistuje jiný právní titul, na základě kterého by byly osobní údaje zpracovávány).

IX. Uvedené právo na výmaz osobních údajů dle odstavce VIII. tohoto bodu se nevztahuje na okolnosti předjímané v článku XI. odstavci II. tohoto dokumentu, a dále na případy, kdy Vinařství plní své právní povinnosti, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků. Uplatní-li Vinařství své právo odmítnout žádost subjektu údajů o výmaz jeho osobních údajů dle tohoto odstavce, je povinno ve lhůtě 1 měsíce subjekt údajů o tomto rozhodnutí vyrozumět, své rozhodnutí řádně odůvodnit, a zároveň subjekt údajů informovat o jeho právech.

X. Vinařství zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu. V případě pochybností subjektu údajů o nutnosti takto zpracovávaných osobních údajů, je subjekt údajů oprávněn žádat, aby jeho osobní údaje byly zpracovány pouze v rozsahu nejnutnějším. V souvislosti s tímto je subjekt údajů oprávněn žádat, aby rozsah zpracovávaných osobních údajů byl omezen.

XI. Dochází-li ke zpracování osobních údajů subjektu údajů na základě jeho uděleného souhlasu, je subjekt údajů oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to zaslání sdělení na adresu Vinařství, případně na kontaktní email osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů (fucik@vinarstvi-fucik.cz ). V případě elektronické žádosti je však nutné, aby nebylo pochyb o tom, zda je odesílatel emailu skutečně subjektem osobních údajů.

XII. Subjekt údajů je oprávněn žádat o přenositelnost svých osobních údajů, které Vinařství poskytl či zpřístupnil. Subjekt údajů může požádat o předání těchto údajů do vlastních rukou za účelem přenosu, nebo o předání přímo jím zvolenému správci. Tyto osobní údaje budou poskytnuty ve strojově čitelném formátu (např. XML). Přenos osobních údajů se uskuteční takovou formou, která by minimalizovala případné bezpečnostní rizika při jejich přenosu (např. za využití šifrování).

Vinařství Fučík s.r.o

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po webové stránce a využívání všech funkcí, např. nastavení preferencí soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies by nebylo možné řádně poskytovat služby požadované při používání naší stránky. Nezbytně nutné cookies nevyžadují souhlas uživatele dle příslušných právních předpisů. Můžete si také nakonfigurovat webový prohlížeč a nezbytně nutné soubory cookies zablokovat, ovšem následně se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce stránky tak, jak byste chtěli.

Statistické soubory cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují, což nám pomáhá optimalizovat váš zážitek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci používat vaše údaje tímto způsobem.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies (zvané také cílené nebo reklamní cookies) se používají k zobrazování reklam na stránkách třetích stran, které by více odpovídaly vaší osobě a vašim zájmům. Používají se také k omezení počtu shlédnutí reklam a měření účinností reklamních kampaní.

Naše vína