Warunki umowy handlowej

OGÓLNE WARUNKI HOTELU RYZLINK

 

Preambuła

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują wzajemny stosunek umowny pomiędzy Vinařství Fučík sro, IČ 01568060, z siedzibą pod adresem Purkyňova 74/2, Praga 1, jako wynajmującym (zwanym dalej „usługodawca”) oraz zakwaterowaną osobę fizyczną lub prawną (zwaną dalej „klientem”), której przedmiotem jest zakwaterowanie w Hotelu Ryzlink, pod adresem Zlámalova ul., Mikulov (zwana dalej „hotelem”). Vinařství Fučík, s.r.o. jest operatorem hotelu. OWU stają się częścią ustaleń przedkontraktowych z chwilą rozpoczęcia tych negocjacji pomiędzy usługodawcą a klientem oraz częścią umowy o zakwaterowanie (zwanej dalej „umową”) z chwilą jej zawarcia (akceptacja zamówienia).

 

Artykuł I.

Ustalenia przedumowne

1.    Ustalenia przedkontraktowe obejmują zamówienie noclegu, negocjowanie jego warunków oraz akceptację ostatecznego zamówienia przez dostawcę.

2.     Zamówienia noclegu mogą być składane przez klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu na stronie www.hotelryzlink.cz, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w recepcji hotelu.

3.    Przyjmując zamówienie przez internet, e-mailem lub osobiście w recepcji hotelu Usługodawca wyraża zgodę na świadczenie zamówionych usług w uzgodnionym zakresie i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy.

 

Artykuł II.

Umowa noclegowa

Zawierając umowę Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Klientowi usług określonych w umowie (zwanych dalej łącznie „zakwaterowaniem” lub „Usługami”), a Klientowi prawo do usunięcia tych usług i obowiązek zapłaty Usługodawcy uzgodnionej ceny.

 

Artykuł III.

Zakwaterowanie

1.    W momencie zameldowania Goście proszeni są o okazanie w recepcji hotelu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub innego dokumentu tożsamości. Po wypełnieniu tego obowiązku, w tym wypełnieniu karty meldunkowej, usługodawca zakwateruje go i udzieli mu dalszych informacji na temat zakwaterowania.

2.   Integralną częścią niniejszych ogólnych warunków jest regulamin zakwaterowania (zwany dalej „regulaminem zakwaterowania”). Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu zakwaterowania. Regulamin zakwaterowania dostępny jest również w formie papierowej w każdym pokoju hotelowym. Klient potwierdza, że ​​zapoznał się z regulaminem zakwaterowania.

 

Artykuł IV.

Zasady płatności

1.    Zamawiając zakwaterowanie przez internet pod adresem: www.hotelryzlink.cz, dostawca ma prawo zażądać gwarancji w postaci preautoryzacji karty płatniczej klienta. Preautoryzacja karty płatniczej służy do zabezpieczenia rezerwacji noclegu i nie jest pobierana żadna kwota z karty płatniczej w momencie preautoryzacji. Preautoryzacja karty płatniczej służy również jako gwarancja dla dostawcy w przypadku nieprzybycia klienta do hotelu, późnego anulowania zakwaterowania lub nieuregulowania wszystkich zobowiązań klienta. W takich przypadkach dostawca jest uprawniony do autoryzacji płatności odpowiadającej wysokości zobowiązań klienta, bez obecności klienta, na co klient wyraża zgodę poprzez preautoryzację karty płatniczej.

2.  W przypadku zamówienia zakwaterowania za pośrednictwem komunikacji e-mail, usługodawca ma prawo zażądać zaliczki za zamówione usługi. Jeśli kaucja nie zostanie należycie wpłacona przez klienta, usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania uzgodnionego zakwaterowania poprzez pisemne powiadomienie o anulowaniu zakwaterowania na e-mail klienta.

3.   Klient zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej ceny za nocleg na koniec pobytu.

4.   Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży dostawca jest zobowiązany do wystawienia klientowi paragonu.

5.  W przypadku wcześniejszego zakończenia lub przerwania pobytu przez klienta, klient jest zobowiązany do zapłaty dostawcy uzgodnionej ceny w całości.

6.    Wszystkie kwoty do zapłaty podane są w koronach czeskich (CZK). Kurs walut obcych reguluje obowiązujący na dany dzień cennik CNB - waluta zakupu. W przypadku płatności kartą kredytową kurs wymiany może się różnić w zależności od kursu stosowanego przez bank, który wydał kartę płatniczą.

 

Artykuł V.

Anulowanie zakwaterowania

1.    Anulowanie oznacza anulowanie lub modyfikację przyjętego zamówienia zakwaterowania.

2.    Klient i dostawca są zobowiązani do złożenia wniosku o anulowanie na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.    Jeśli klient anuluje zamówienie zakwaterowania, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie na rzecz usługodawcy; wysokość opłaty anulacyjnej liczona jest od ceny za anulowane usługi, w tym. VAT, jak następuje:

dla rezerwacji indywidualnych:

-anulowanie zamówienia przez klienta do 7 dni przed umówionym rozpoczęciem zakwaterowania jest bezpłatne;

-anulowanie zamówienia przez klienta na mniej niż 7 dni przed umówionym rozpoczęciem zakwaterowania lub w przypadku nie pojawienia się - opłata za anulowanie wynosi 100% całkowitej uzgodnionej ceny zakwaterowania (tj. wszystkie noce),

 dla rezerwacji grupowych (3 i więcej pokoi):

-anulowanie zamówienia przez klienta do 20 dni przed przewidywanym rozpoczęciem zakwaterowania grupy jest bezpłatne;

-anulowanie zamówienia przez klienta w okresie od 19 do 10 dni przed umówionym rozpoczęciem noclegu grupy - opłata za anulowanie wynosi 50% całkowitej ceny zarezerwowanego noclegu (tj. wszystkie noce);

-anulowanie zamówienia przez klienta na mniej niż 9 dni przed umówionym rozpoczęciem zakwaterowania grupy lub w przypadku nieprzybycia grupy - opłata za anulowanie wynosi 100% całkowitej ceny zarezerwowanego zakwaterowania (tj. wszystkie noce).

4.    Opłata za anulowanie zostanie obciążona dokumentem podatkowym. Usługodawca jest uprawniony do włączenia zaliczki przekazanej przez Klienta na pokrycie opłaty za anulowanie lub do autoryzacji płatności odpowiadającej kwocie opłaty za anulowanie z karty Klienta. W przypadku braku możliwości uiszczenia w ten sposób opłat za rezygnację lub ich części, Usługodawca ma prawo wysłać Klientowi fakturę w wysokości należnej opłaty za rezygnację, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia faktury w terminie okres wskazany na fakturze.

5.    Dostawca jest uprawniony do anulowania zamówienia tylko z ważnych powodów. Jeśli usługodawca anuluje zamówienie w ciągu 7 dni przed umówionym rozpoczęciem zakwaterowania, usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kaucję, w przeciwnym razie klientowi nie przysługuje odszkodowanie za jakiekolwiek szkody. Jeśli usługodawca anuluje zamówienie na mniej niż 7 dni przed uzgodnionym rozpoczęciem zakwaterowania, usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kaucję i zwróci klientowi poniesione szkody, ale maksymalnie do 5.000 CZK. Utracone zyski w żadnym wypadku nie są zwracane. 

 

Artykuł VI.

Inne ustalenia

1.    Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym (w całości lub w części), jeżeli:

- klient w istotny sposób naruszy umowę, niniejsze OWU lub regulamin zakwaterowania, lub

- klient wielokrotnie naruszy jakiekolwiek zobowiązanie uzgodnione w umowie, OWU lub regulaminie zakwaterowania, lub

-Klient nadal narusza ten obowiązek pomimo wezwania Usługodawcy, lub

-Klient będzie zalegał z zapłatą jakiejkolwiek należności o więcej niż 5 dni od terminu płatności.

2. Usługodawca jest uprawniony do żądania odszkodowania od klienta za zanieczyszczenie, uszkodzenie lub zniszczenie pokoju lub wyposażenia pokoju. Wartość wyposażenia każdego pokoju jest określona w pisemnym protokole znajdującym się w recepcji.

3. Dane w materiałach prezentacyjnych dostawcy mają charakter informacyjny i nie wpływają na treść umowy zawartej pomiędzy dostawcą a klientem.

4. Jeżeli umowa o nocleg określa coś innego niż OWU i/lub Regulamin noclegu, w interpretacji rozstrzyga umowa o nocleg.

5. Usługodawca zgodnie z postanowieniami § 14 ustawy nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów informuje klienta, jako konsumenta, o możliwości rozwiązywania sporów wynikających z umów zawartych z dostawcą za pośrednictwem podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa(www.coi.cz), z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, Praga 2, kod pocztowy 120 00. Innymi podmiotami w przypadku sporów wzajemnych zgodnie z charakterem sporu mogą być w szczególności odpowiednie urzędy wydające zezwolenia na handel oraz Urząd ds. Ochrona danych osobowych (www.uoou.cz). Sochora 27, 170 00 Praga 7.

6. Jeżeli stosunek ustanowiony umową o zakwaterowanie zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek prawny podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw Klienta jako konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku, gdy umowa o zakwaterowanie lub przepisy prawa nakładają na jedną ze stron obowiązek zawiadomienia lub zakomunikowania faktu drugiej stronie, wówczas takie zawiadomienie może nastąpić telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail , które nie mogą być podpisane gwarantowanym podpisem elektronicznym lub znakiem elektronicznym.

 

Artykuł VII.

Zgoda na przesyłanie cenowych ofert, ochrona danych osobowych, pliki cookies

1. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości handlowych i informacji związanych z usługami, towarami lub działalnością Usługodawcy na adres e-mail Klienta tylko wtedy, gdy Klient wyraźnie wyraził na to zgodę podczas rejestracji konta użytkownika online lub wyraził na to wyraźną zgodę przed wysłaniem zamówienie do Usługodawcy poprzez zaznaczenie pola wyboru lub wyraźnie wyraził na to zgodę podczas osobistego zawarcia umowy w recepcji hotelu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo do ich odmowy. Z drugiej strony udostępnienie danych osobowych w celu realizacji umowy o wynajęcie pokoju hotelowego oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego usługodawcy (w szczególności ustawy nr 565/1990 Dz.U. z późniejszymi zmianami i ustawy nr 326/1999 Dz.U. ., ze zmianami) jest obowiązkowe.

3. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na piśmie w dowolnym momencie. Klientowi przysługuje również ogólne prawo do zniszczenia danych osobowych, gdy tylko ustanie cel, dla którego dane osobowe były przetwarzane lub na żądanie osoby, której dane dotyczą. Klientowi, który stwierdzi lub uzna, że ​​Usługodawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje prawo żądania wyjaśnień w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, a w szczególności prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, likwidacji lub zablokowania danych osobowych. Klient ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych. Jeśli klient zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, dostawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść takich informacji jest zawsze przedstawia

a) cel przetwarzania danych osobowych,

b) dane osobowe lub kategorie danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w tym wszelkie dostępne informacje o ich źródle,

c) charakter zautomatyzowanego przetwarzania w związku z jego wykorzystaniem do podejmowania decyzji, jeżeli na podstawie takiego przetwarzania podejmowane są działania lub decyzje, których treść stanowi ingerencję w prawo i prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą,

d) kategorie beneficjentów.

Jeśli klient nie chce, aby jego dane osobowe zostały zarejestrowane w bazie danych dostawcy, jest zobowiązany do powiadomienia dostawcy.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W celu wykonania umowy o zakwaterowanie oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych, usługodawca przetwarza następujące dane osobowe klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer NIP, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub inny dokument tożsamości.

5. Klient jest świadomy, że Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o zakwaterowanie oraz wypełnienia obowiązku prawnego. Jeżeli Klient wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę w celu przesyłania Klientowi wiadomości informacyjnych i handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego paragrafu nie jest warunkiem zawarcia umowy o nocleg.

6.   Klient przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podawania swoich danych osobowych.

7. Dane osobowe klienta nie będą przekazywane przez dostawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody klienta.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy o nocleg, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na oferenta oraz w celu określonym w art. VII.1. OWU na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9. Klient wyraża zgodę na przechowywanie tzw. cookies na jego komputerze w przypadku złożenia zamówienia online. W przypadku, gdy zamówienie może zostać zrealizowane, a zobowiązania dostawcy wynikające z umowy o zakwaterowanie są spełnione bez przechowywania tzw. plików cookie na komputerze klienta, klient może w dowolnym momencie odwołać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

Niniejsze OWH wchodzą w życie i obowiązują od 28 kwietnia 2017 r.

 

 

 

HOTEL RYZLINK

Vinařství Fučík, s.r.o.  

IČ 01568060

Siedziba Firmy Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praga 1

Nasze wina
informacje o plikach cookies

Serwisy wykorzystują pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Korzystając z poniższej opcji, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie oraz wykorzystywanie danych osobowych na stronie w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. W dowolnym momencie możesz wyłączyć lub edytować personalizację i reklamy ukierunkowane.

więcej informacji i ustawień