Cookie Policy

Cookies, which are small amounts of data that our servers send to your computer and which allow us to better use our servers and customize their content to suit your needs.

Cookies use almost every website in the world. Cookies increase user-friendliness on repeatedly visited websites and are therefore useful to you. If you use the same computer and the same Internet browser to visit our website, cookies help your computer memorize the pages you visit and your site settings.

Through our web sites, cookies of the advertising system operators on our site may also be stored on your computer. Remarketing uses Google as well. We only use remarketing data to segment visitors to deliver a more relevant ad. Segments are created based on several general patterns of visitor behavior.

Standard web browsers (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) support cookie management. Within Browser settings, you can manually delete, block, or completely disable each cookie, block it or allow it for individual websites only. For more detailed information, please use the help of your browser. If your browser uses cookies, we will assume that you agree to the use of standard cookies by our servers.

 

Cookies are not used for any other than purely technical purposes, we do not associate the data obtained with them with any other data and we work with cookies in such a way that they do not allow us to identify specific individuals.

There are temporary cookies and permanent cookies. Temporary files are stored on your computer only until you close your browser. Temporary cookies allow you to store information when navigating from one website to another, eliminating the need to re-enter some data. Permanent cookies help identify your computer if you visit our site again but do not allow us to identify you personally. Permanent cookies allow us to customize our site to your interests, but we can not personally identify you and store the data in an anonymous way and do not associate them with any other data.

 

The following table shows what types of cookies we use.

 

Publisher / Cookie NameTypeExpireDescription
Google Analytics
(_ga,_gid,_gac_.*)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
90 days
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hourUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

 

 

This site uses Google Analytics

This site uses Google Analytics provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies. Information about the use of the site along with the contents of the cookie will be transferred and stored on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the site and reporting on its activities for its operators and for providing additional services related to the activities on the site and the use of the Internet in general. Google may also provide this information to third parties, if required by law, or if such third parties process this information for Google.

Google Analytics is enhanced by Google's related advertising features, such as: Google Display Network impressions, remarketing (displaying content ads based on viewed products), enhanced demographic reporting (reporting of anonymous demographic data).

 

How to Disable Google Analytics Tracking

If you do not want to provide anonymous Google Analytics data, you can use Google's plugin. Once installed in your browser and activation, data will not be sent further.

Learn more about data processing and usage in Google's terms of service..

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. WPROWADZENIE

 

Niniejszy dokument reguluje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46 / WE (dalej „RODO”) szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych klientów i gości (zwanych dalej „podmiotem danych”), Hotel Ryzlink, prowadzony przez Vinařství Fučík, sro, IČO: 01568060, Purkyňova 2 , 110 00 Praga 1 (dalej również „Winarnia”) ) jako administratora tych danych osobowych.

 

Niniejszy dokument zawiera jasne, kompletne i zgodne z prawdą informacje o zakresie przetwarzanych danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, udostępnia Winnicy. Wytwórnia deklaruje techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo ochrony danych osobowych osób, których te dane dotyczą. Wytwórnia podjęła również wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych osób, których dane dotyczą, ich zmiany, zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazania lub nieuprawnionego przetwarzania.

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, możliwy jest kontakt z osobą upoważnioną do ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail.  fucik@vinarstvi-fucik.cz, lub wysyłając list na adres Purkyňova 2, 110 00 Praga 1 (adresowany do firmy Vinařství Fučík, s.r.o.).

PUNKT I.

 Administrator danych osobowych

Wytwórnia win, jako administrator danych osobowych osób, których dane dotyczą, określa cel i sposób przetwarzania tych danych.

 

PUNKT II.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

zawarcie i wykonanie umowy o nocleg;

ochrona ich prawnie uzasadnionych interesów (ochrona ich prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO), które zostały szczegółowo opisane poniżej;

wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie księgowym i podatkowym;

 

PUNKT III.

Uzasadnione interesy winnicy

I. Dane osobowe osób, których dotyczą, są również przetwarzane przez Winnice w celu ochrony jej uzasadnionych interesów. Ochronę mienia Wytwórni win należy uznać za prawnie uzasadniony interes, tzn. budynek Hotelu Ryzlink jest monitorowany systemem kamer, który rejestruje ruch osób na zewnątrz budynku. Prowadzenie marketingu bezpośredniego, który Winnica prowadzi poprzez wysyłanie ofert, biuletynów, jest również uzasadnionym interesem Winnicy. Wytwórnia win ma prawnie uzasadniony interes w informowaniu osoby, której dane dotyczą, o ofercie jej własnych usług i produktów, jeśli istnieje lub istniał stosunek umowny między administratorem a osobą, której dane dotyczą, ponieważ w takim przypadku osoba, której dane dotyczą, może zasadnie oczekiwać ze dane osobiste przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego..

 

II. W trosce o ochronę swoich danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdy nie są wykorzystane wyłącznie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wytwórni win.

 

PUNKT IV.

 Zbieranie danych osobowych

I. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, Winnica pozyskuje bezpośrednio od swoich klientów.

II. Wytwórnia win nie uzyskuje danych osobowych osób, których dane dotyczą, od osób trzecich. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dokonując rezerwacji i przekazuje dane osobowe osób trzecich, osoba, której dane dotyczą, jest odpowiedzialna za zapewnienie, że osoby trzecie wyraziły zgodę na publikację swoich danych osobowych..

 

PUNKT V.

 Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu stosunku prawnego pomiędzy Wytwórnią a osobą, której dane dotyczą, Wytwórnia przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres kontaktowy,

dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail;

dane księgowe - numer konta bankowego;

Numer dowodu osobistego/paszportu

inne dane osobowe, które osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie wpisuje w rezerwacji (w tym alergie pokarmowe lub inne ograniczenia zdrowotne). Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

 

PUNKT VI.

Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych

I. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych ustala się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, obowiązku prawnego lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów winnicy.

II. Legalność przetwarzania, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, opiera się m.in. na ustawie nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości, zgodnie z którą dane do faktury są przetwarzane i przechowywane, oraz ustawa nr 586/1992 Sb. o podatkach dochodowych, ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej.

 

PUNKT VII.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

I. Wytwórnia win jest zobowiązana i uprawniona do przekazywania danych osobowych osób, których dane dotyczą, podmiotom trzecim (odbiorcom, np. przetwarzającym) na podstawie wywiązania się z obowiązków prawnych, w związku z realizacją umów, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

II. Wytwórnia win jest zobowiązana do przekazania danych osobowych osób, których dane dotyczą, organom administracji państwowej, administratorom podatkowym, sądom, organom prowadzącym postępowanie karne oraz Policji Republiki Czeskiej.

III. Wytwórnia przekazuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, innym podmiotom przetwarzającym:

firmie bfinance.cz accounting, s.r.o., IČO 28918991,  Praga-Štěrboholy - Štěrboholy, K učilišti 40/20, okres Miasto Praga, PSČ 10200, która świadczy usługi księgowe w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych zgodnie z ustawą nr 563 / 1991 Sb., O księgowości.

 

PUNKT VIII.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe osób, których dane dotyczą Wytwórnia nie przekazuje do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

PUNKT IX.

 Termin przechowywania danych osobowych

Wytwórnia będzie przetwarzać i przechowywać dane osobowe co najmniej przez okres trwania umowy lub przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych Wytwórni, nie dłużej jednak niż 10 lat od jej zakończenia. Dane osobowe przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes (marketing bezpośredni) będą przetwarzane przez okres 3 lat od ostatniego zakupu towaru lub do czasu rezygnacji z otrzymywania ofert.

 

PUNKT X.

 Prawa osób, których dane dotyczą, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych i realizacją tych praw

I. Winnica informuje osoby, których dane dotyczą, że administratorem ich danych osobowych jest Vinařství Fučík, s.r.o., IČO: 01568060, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C,numer 207807.

II. Wytwórnia win oświadcza, że ​​wszystkie informacje, które ma obowiązek przekazać osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) c)–f) oraz art. 13 ust. 2 lit. a) RODO są podane w niniejszym dokumencie.

II. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do realizacji swoich praw poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  fucik@vinarstvi-fucik.cz. Osoby, których dane dotyczą, mogą również skorzystać ze swoich praw, wysyłając pismo na adres Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praga 1 (zaadresowany do Vinařství Fučík, s.r.o.). Ze względu na ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą, inspektor ochrony danych nie będzie udzielał informacji wnioskodawcom, jeśli ma wątpliwości co do ich tożsamości. W celu wyeliminowania tych wątpliwości istnieje możliwość osobistego kontaktu z osobą upoważnioną do ochrony danych osobowych po uprzednim uzgodnieniu.

III.Wszelkie informacje, komunikaty, oświadczenia i korekty danych osobowych w przypadku ich zmiany są udzielane przez Wytwórnię bezpłatnie. W przypadku powtórnego wniosku Wytwórnia ma prawo zażądać uiszczenia opłaty administracyjnej, która będzie odzwierciedlać koszty administracyjne rozpatrzenia wniosku. Wytwórnia jest gotowa udostępnić podmiotom kopię przetwarzanych danych osobowych na ich żądanie. W przypadku powtórnego wniosku jest on uprawniony do pobrania rozsądnej opłaty, która obejmie koszty administracyjne związane z uzyskaniem kopii. W przypadku nadużycia praw wynikających z niniejszego paragrafu Wytwórnia ma prawo odmówić dostępu do danych.

IV. Wytwórnia win dostarcza informacje, o których mowa w ust. III. niniejszego punktu w formie pisemnej lub elektronicznej, jeżeli nie ma wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy. Wytwórnia nie będzie miała wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, zwłaszcza jeśli wniosek zostanie przesłany na adres e-mail, jeśli podpis wnioskodawcy zostanie opatrzony podpisem elektronicznym. W razie wątpliwości Vinařství (w interesie ochrony danych osobowych) zastrzega sobie prawo do przekazania żądanych informacji wnioskodawcy osobiście po weryfikacji jego tożsamości, za uprzednią zgodą. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do nieudzielania informacji ustnie lub telefonicznie.

V. Wytwórnia win jest zobowiązana przekazać te informacje osobie, której dane dotyczą, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia jej żądania. W uzasadnionych przypadkach Winnica może odpowiednio przedłużyć ten okres, jednak maksymalnie o kolejne dwa miesiące.

VI. W przypadku zmiany danych osobowych (np. zmiana stanu cywilnego, nazwiska, numeru rachunku bankowego, adresu stałego zamieszkania, numeru telefonu) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uwzględnienia tej zmiany danych osobowych. W związku z tym upoważnieniem osoby, których dane dotyczą, są zobowiązane do zgłoszenia tej zmiany danych osobowych Wytwórni. Osoby, których dane dotyczą, mogą zgłosić tę zmianę poprzez wysłanie pisma na adres Wytwórni, wysłanego pocztą elektroniczną lub osobiście na adres Wytwórni lub w siedzibie Hotelu Ryzlink. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do udokumentowania zmiany danych osobowych, jeśli zostanie o to poproszona. Wytwórnia powinna sprostować dane osobowe bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od doręczenia zawiadomienia o zmianie danych osobowych. W przypadku podania nieścisłych informacji zostaną podjęte odpowiednie działania.

VII. Wytwórnia niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługującym im prawie do skierowania skarg lub sugestii do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza RODO. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu lub w miejscu, w którym miało miejsce domniemane naruszenie praw chronionych w odniesieniu do danych osobowych. Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ppłk. Sochora 27, 170 00 Praga 7.

VIII. W określonych przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Wytwórni usunięcia jej danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy przetwarzane dane nie są już niezbędne do celów tu wskazanych lub gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta (a nie istnieje inny tytuł prawny, na podstawie którego dane osobowe będą przetwarzane).

IX. Deklarowane prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z punktem VIII. punkt ten nie ma zastosowania do okoliczności przewidzianych w artykule XI. pkt II. niniejszego dokumentu, a także w przypadkach, w których Wytwórnia wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawnych, w związku z ustaleniem, wykonaniem lub obroną swoich roszczeń prawnych. Jeżeli Winnica skorzysta ze swojego prawa do odrzucenia wniosku osoby, której dane dotyczą, o usunięcie jej danych osobowych zgodnie z niniejszym ustępem, jest zobowiązany powiadomić osobę, której dane dotyczą, o tej decyzji w ciągu 1 miesiąca, należycie uzasadnić swoją decyzję i jednocześnie poinformować osobę, której dane dotyczą jego praw.

X. Wytwórnia win przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, tylko w zakresie ściśle niezbędnym. W przypadku wątpliwości osoby, której dane dotyczą, co do niezbędności przetwarzanych w ten sposób danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania przetwarzania jej danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie. W związku z tym osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia zakresu przetwarzanych danych osobowych.

XI. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie jej zgody, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bezpłatnie, wysyłając wiadomość na adres Wytwórni lub na kontaktowy adres e-mail osoby upoważnionej do ochrony danych osobowych. ( fucik@vinarstvi-fucik.cz   ). Jednak w przypadku wniosku elektronicznego konieczne jest, aby nie było wątpliwości, czy nadawca wiadomości e-mail rzeczywiście jest podmiotem danych osobowych.

XII. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych dostarczonych lub udostępnionych przez Wytwórnię. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać przekazania tych danych do jej własnych rąk w celu przekazania lub przesłania ich bezpośrednio wybranemu przez siebie administratorowi. Te dane osobowe będą dostarczane w formacie do odczytu maszynowego (np. XML). Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa podczas ich przesyłania (np. z wykorzystaniem szyfrowania).

Vinařství Fučík s.r.o

Ustawienia plików cookie

Za pomocą poniższych ustawień możesz dostosować, które pliki cookie będą używane na tej stronie.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania ze wszystkich funkcji, takich jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Bez tych plików cookie nie byłoby możliwe prawidłowe świadczenie usług wymaganych podczas korzystania z naszej witryny. Niezbędne pliki cookies nie wymagają zgody użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę internetową i zablokować niezbędne pliki cookie, ale możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny w sposób, w jaki chcesz.

Statystyczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam określić, które witryny są najbardziej popularne, a które najmniej, i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie, co pomaga nam zoptymalizować Twoje wrażenia. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie włączysz tych plików cookie, nie będziemy mogli w ten sposób wykorzystywać Twoich danych.

Reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie (zwane również ukierunkowanymi lub promocyjnymi plikami cookie) są używane do wyświetlania reklam w witrynach stron trzecich, które byłyby bardziej odpowiednie dla Twojej osoby i zainteresowań. Służą również do ograniczania wyświetleń reklam i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.

Nasze wina